Open Call: Game Jam_Art of Evidence

Nauč sa ako vytvoriť textovú videohru. Nie je potrebná žiadna skúsenosť a ani nemusíš vlastniť notebook.

Máš rád videohry? Rád sa ponáraš do príbehov? Obávaš sa, že vo svete je príliš veľa dezinformácií a veľa celospoločenských problémov? Rád by si podporil kritické myslenie medzi svojimi rovesníkmi? Chcel by si objaviť možnosti tvorby príbehu cez digitálne médiá?

Zapoj sa do nášho game jamu (workshopu) a vytvor textovú hru za tri týždne! Staň sa súčasťou tvorivého tímu s rovesníkmi, ktorí majú rovnaké záujmy ako ty.

Kedy?
Piatok 6.10
Piatok 13.10
Sobota 14.10

Kde? Goethe-Institut Bratislava, Panenská 682/33, 814 82 Staré Mesto

Čo môžeš očakávať? Naučíš sa ako vytvoriť textovú videohru a zároveň sa dozvieš, ako sa orientovať vo svete dezinformácií. Tvoja videohra pomôže pochopiť komplikovaný systém hoaxov a dezinformácii. Pracovať budeme v tomto nástroji - https://twinery.org/. So všetkým ti pomôžeme.

Pre koho je workshop určený? Pre stredoškolských študentov. Budete rozdelení do tímov po štyroch. Radi privítame študentov z Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja.  

Kto ťa bude sprevádzať? Profesionáli zo softvérového vývoja a hier, žurnalisti, psychológovia a projektoví manažéri.

Podujatie je bezplatné.

Ďalšie informácie a prihláška

Prihláška / Game Jam_The Art of Evidence (google.com)

(SK) Art as Evidence je umelecký a vzdelávací projekt proti dezinformáciám, propagande a falošným správam. Zámerná manipulácia s informáciami môže byť nástrojom populizmu, antisemitizmu, xenofóbie a iných extrémnych politických názorov. Cieľom tohto projektu je očkovať senzibilizovať? publikum proti tomuto fenoménu, a to prostredníctvom podpory kritického myslenia, overovania faktov a rozvíjaním intervencií v oblasti mediálnej gramotnosti. Všetci partneri projektu rešpektujú rôznorodosť pohlaví, politických názorov, kultúrneho prostredia a pôvodu, rôznych schopností a všetkých ostatných odlišností, ktoré robia život pestrým a ľudským. Netolerujeme žiadnu formu diskriminačného správania. Zastrašovanie alebo obťažovanie na základe predsudkov súvisiacich s vekom, zdravotným postihnutím, rasou, náboženským presvedčením, sexuálnou orientáciou, rodovou identitou, sociálno-ekonomickým postavením, kastou, ideológiou alebo kultúrou alebo akoukoľvek inou formou rozlišovania je neprijateľné.

(EN) Art as Evidence is an artistic and educational project against misinformation, propaganda and fake news. Intentional information manipulation can be a tool for populism, antisemitism, xenophobia and other extreme political views.This project aims to inoculating the audience against this phenomenon, by encouraging critical thinking, fact-checking, and by developing media literacy interventions. All involved project partners welcome and respect diversity of gender, political opinion, cultural background and origin, different abilities and all other differences that make life colorful and human. We don't tolerate any form of discriminatory behaviour. Intimidation or harassment based on prejudice relating to age, disability, race, religious beliefs, sexual orientation, gender identity, socio-economic status, caste, ideology or culture, or any other form of distinction is unacceptable.