Partneri

IPAO Inštitút pre aktívne občianstvo (IPAO): bol založený v roku 2015 s víziou prispieť k rozvoju vyspelej, fungujúcej a udržateľnej občianskej spoločnosti založenej na aktívnych, rešpektujúcich, pozorných a kriticky mysliacich občanoch.

Kapitál je mesačník založený v roku 2017 v Bratislave. Jeho cieľom je poskytovať kritický pohľad na spoločenské a kultúrne javy doma i v zahraničí. 

Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet sa koná každý rok začiatkom novembra. Festival organizuje Človek v ohrození n.o. Jeden svet predstavuje súčasné dokumentárne filmy z celého sveta, ocenené na prestížnych filmových festivaloch, spolu s diskusiami a sprievodnými podujatiami prístupnými širokej verejnosti, vrátane rôznych hendikepovaných komunít.

Kunsthalle Bratislava je štátom financovaná kultúrna inštitúcia. Nemá stálu zbierku a zameriava sa na prezentáciu širokého spektra prístupov súčasného umenia. Jej cieľom je fungovať ako inkluzívny spoločný priestor angažovanosti medzi (ne)profesionálmi. Okrem dramaturgie dočasných výstav sa zameriava na spoluprácu s inými inštitúciami, medziodborové vzťahy a sprostredkovanie diskurzívnej a vzdelávacej výmeny.

Mladý pes - Kombináciou umenia a informačných technológií vytvárame jedinečné a originálne zážitky.
Mladý pes sa zrodil v roku 2010 z nadšenia študentov pre rôzne formy tvorivosti a krásy - nielen v umení, ale aj v technike a vede. Od samého začiatku Mladý pes prezentoval projekty, ktoré spájajú tieto rôzne oblasti. Cieľom je zdôrazniť význam spolupráce a ukázať možnosti využívania technológií v kreatívnom zmysle.

EUNIC – European Union National Institutes for Culture – je sieť národných kultúrnych inštitútov a organizácií krajín EÚ, s 39 partnermi zo všetkých členských štátov EÚ a pridružených krajín.

Umenie ako dôkaz je projekt EUNIC Bratislava (České centrum Bratislava, Francúzsky inštitút, Goethe-Institut, Poľský inštitút, Veľvyslanectvo Holandska) a Inštitútu pre aktívne občianstvo, novín Kapitál, filmového festivalu Jeden svet, Kunsthalle Bratislava a združenia Mladý pes.

(SK) Art as Evidence je umelecký a vzdelávací projekt proti dezinformáciám, propagande a falošným správam. Zámerná manipulácia s informáciami môže byť nástrojom populizmu, antisemitizmu, xenofóbie a iných extrémnych politických názorov. Cieľom tohto projektu je očkovať senzibilizovať? publikum proti tomuto fenoménu, a to prostredníctvom podpory kritického myslenia, overovania faktov a rozvíjaním intervencií v oblasti mediálnej gramotnosti. Všetci partneri projektu rešpektujú rôznorodosť pohlaví, politických názorov, kultúrneho prostredia a pôvodu, rôznych schopností a všetkých ostatných odlišností, ktoré robia život pestrým a ľudským. Netolerujeme žiadnu formu diskriminačného správania. Zastrašovanie alebo obťažovanie na základe predsudkov súvisiacich s vekom, zdravotným postihnutím, rasou, náboženským presvedčením, sexuálnou orientáciou, rodovou identitou, sociálno-ekonomickým postavením, kastou, ideológiou alebo kultúrou alebo akoukoľvek inou formou rozlišovania je neprijateľné.

(EN) Art as Evidence is an artistic and educational project against misinformation, propaganda and fake news. Intentional information manipulation can be a tool for populism, antisemitism, xenophobia and other extreme political views.This project aims to inoculating the audience against this phenomenon, by encouraging critical thinking, fact-checking, and by developing media literacy interventions. All involved project partners welcome and respect diversity of gender, political opinion, cultural background and origin, different abilities and all other differences that make life colorful and human. We don't tolerate any form of discriminatory behaviour. Intimidation or harassment based on prejudice relating to age, disability, race, religious beliefs, sexual orientation, gender identity, socio-economic status, caste, ideology or culture, or any other form of distinction is unacceptable.