Event: Art as Evidence x Kapitalks

Dátum: 12.10.
Miesto: knižnica, Goethe-Institut, Bratislava

V nadväznosti na prebiehajúci celoročný projekt Art as Evidence usporadúvame dve podujatia Kapitalks v spolupráci s Goethe-Institut. Prednášku sociológa Vojtěcha Pecku ku knihe Továrna na lži: Výroba klimatických dezinformácií a diskusiu Kapitalks: Konšpiračné teórie a dezinformácie - prečo im ľudia veria a aké to má dosledky? Diskusiu so sociológom Vojtěchom Peckom, odborníkom na informačnú bezpečnosť Tomášom Kriššákom a riaditeľom Inštitútu pre demokraciu pri UMB & Data Society Lab Jozefom Michalom Mintalom bude moderovať Frédérique Halászová.

Prednáška s názvom Továreň na lži: Výroba klimatických dezinformácií bude vychádzať z knihy autora V. Pecku s rovnomenným názvom. Autor predstaví exkurz do výroby klimatických dezinformácií na konkrétnych príkladoch zo svetového i českého kontextu.

Jozef Michal Mintal

Foto: Jozef Michal Mintal

(SK) Jozef Michal Mintal je odborný asistent na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, riaditeľ a spoluzakladateľ Inštitútu pre demokraciu pri UMB a Data & Society Lab. Vo svojej vedeckej práci sa zameriava na úlohu informačných a komunikačných technológií v politickom živote, predovšetkým na bezpečnostné aspekty digitálnych médií a socio-technické dynamiky kybernetickej domény.

(EN) Jozef Michal Mintal is an Assistant Professor at the Faculty of Political Science and International Relations at Matej Bel University, Director and co-founder of the Institute for Democracy at UMB and the Data & Society Lab. His research centers around the role of information and communication technologies in political life, with a particular emphasis on the security aspects of digital media and the emerging socio-technical dynamics of the cyberspace domain.

Vojtěch Pecka

Foto: Tomas Aviram

(SK) Sociológ, grafický dizajnér, príležitostný redaktor a kurátor Vojtěch Pecka vyštudoval sociológiu na Fakulte sociálnych vied Karlovej univerzity v Prahe, potom absolvoval doktorandské štúdium na Fakulte sociálnych štúdií v Brne. Jeho (dnes už prerušené) štúdium bolo zamerané na vzťah priemyslu fosílnych palív ku klimatickým zmenám. Tento výskum prepracoval do publicistickej podoby a publikoval ho na Alarme. Táto séria článkov sa stala základom pre vydanie knihy Továreň na lži. Spolu s Katarínou Hládekovou je tiež spolueditorom antológie Neúplný atlas regenerácie. Vo svojej grafickej tvorbe sa venuje najmä animáciám pre muzeálne výstavy a expozície. V súčasnosti pracuje ako analytik v Asociácii pre medzinárodné otázky.

(EN) Sociologist, graphic designer, occasional editor and curator Vojtěch Pecka studied sociology at the Faculty of Social Sciences of Charles University in Prague, then went on to complete his PhD at the Faculty of Social Studies in Brno. His (now interrupted) studies focused on the relationship of the fossil fuel industry to climate change. He reworked this research into a journalistic format and published it on Alarm. This series of articles became the basis for the publication of the book Factory of Lies. He is also co-editor, with Katarina Hládeková, of the anthology The Incomplete Atlas of Regeneration. In his graphic work, he is mainly devoted to animations for museum exhibitions and expositions. Currently he works as an analyst at the Association for International Affairs.

Tomáš Kriššák

Foto: Magdaléna Tomalová

(SK) Tomáš Kriššák: odborník na informačnú bezpečnosť, zakladal projekty Checkbot, Sebavedomé Slovensko, či vzdelávaciu platformu HOPE - Hall of positive engagement, venuje sa rozvoju kritického myslenia, hodnotovému vzdelávaniu a mediálnej gramotnosti. Pochádza z Popradu, ale už 10 rokov žije a pracuje v Bratislave.

(EN) Tomáš Kriššák is an expert in information security, founded projects such as Checkbot, Confident Slovakia, and the educational platform HOPE - Hall of Positive Engagement. He focuses on developing critical thinking, value-based education, and media literacy. Originally from Poprad, he has been living and working in Bratislava for 10 years now.

Fréderique Halászová

(SK) Frédérique Halászová vyštudovala žurnalistiku na Univerzite Komenského a pracuje ako komunikátorka, facilitátorka a moderátorka. V minulosti ako editorka a novinárka pôsobila v časopise .týždeň, vedeckej žurnalistike sa zasa venovala v redakcii portálu Science.sk. Moderuje diskusie, zamerané na humanitárnu pomoc, rozvojovú spoluprácu, ľudské práva, rodovú rovnosť a ďalšie spoločenské témy.

(SK) Art as Evidence je umelecký a vzdelávací projekt proti dezinformáciám, propagande a falošným správam. Zámerná manipulácia s informáciami môže byť nástrojom populizmu, antisemitizmu, xenofóbie a iných extrémnych politických názorov. Cieľom tohto projektu je očkovať senzibilizovať? publikum proti tomuto fenoménu, a to prostredníctvom podpory kritického myslenia, overovania faktov a rozvíjaním intervencií v oblasti mediálnej gramotnosti. Všetci partneri projektu rešpektujú rôznorodosť pohlaví, politických názorov, kultúrneho prostredia a pôvodu, rôznych schopností a všetkých ostatných odlišností, ktoré robia život pestrým a ľudským. Netolerujeme žiadnu formu diskriminačného správania. Zastrašovanie alebo obťažovanie na základe predsudkov súvisiacich s vekom, zdravotným postihnutím, rasou, náboženským presvedčením, sexuálnou orientáciou, rodovou identitou, sociálno-ekonomickým postavením, kastou, ideológiou alebo kultúrou alebo akoukoľvek inou formou rozlišovania je neprijateľné.

(EN) Art as Evidence is an artistic and educational project against misinformation, propaganda and fake news. Intentional information manipulation can be a tool for populism, antisemitism, xenophobia and other extreme political views.This project aims to inoculating the audience against this phenomenon, by encouraging critical thinking, fact-checking, and by developing media literacy interventions. All involved project partners welcome and respect diversity of gender, political opinion, cultural background and origin, different abilities and all other differences that make life colorful and human. We don't tolerate any form of discriminatory behaviour. Intimidation or harassment based on prejudice relating to age, disability, race, religious beliefs, sexual orientation, gender identity, socio-economic status, caste, ideology or culture, or any other form of distinction is unacceptable.