Umenie ako dôkaz Kick-off: Workshop a verejná diskusia o falošných správach s ukrajinskými novinármi

(Scroll down for English version)

V pondelok 19. júna a v utorok 20. júna sa v Goetheho inštitúte konali dve podujatia, ktoré odštartovali projekt "Umenie ako dôkaz". Cieľom tohto projektu EUNIC cluster Bratislava je osvetliť dezinformácie a propagandu a ich vplyv na spoločnosť. Neskôr v priebehu roka sa uskutočnia ďalšie podujatia - tieto prvé dve fungovali ako pútavý úvod do toho, čo bude nasledovať.

V pondelok sa v knižnici Goetheho inštitútu uskutočnil workshop "Ako sa fake news stávajú skutočnosťou: Navigácia vo svete sociálnych médií", ktorého sa zúčastnila skupina študentov Deutsche Schule Bratislava vo veku od 15 do 16 rokov. Workshop viedli Alona Romaniuk a Kyrylo Beskorovainyi - ukrajinskí novinári a aktivisti, ktorí sa snažia bojovať proti dezinformáciám a propagande. Vzhľadom na cestovné predpisy pre ukrajinských mužov sa Kyrylo pripojil online, Alona pricestovala do Bratislavy.

Workshop sa zameral na hravé a kreatívne zlepšenie mediálnej gramotnosti študentov a na ich tréning, aby pochopili taktiky a stratégie šírenia dezinformácií. V snahe dosiahnuť tento cieľ sa študenti zapojili do interaktívnych cvičení prostredníctvom hier ako "NotaEnota" a "Medialiterate Loto".

Študenti sa oboznámili s rôznymi aspektmi tzv. kultúry dezinformácií v sociálnych médiách. Workshop zvýšil povedomie o tom, ako sa táto kultúra môže vytvárať prostredníctvom filtračných bublín a aké typy rôznych dezinformácií, malinformácií a propagandy existujú. Študenti sa naučili praktické stratégie na odhaľovanie a analýzu falošných správ a boli im tiež poskytnuté techniky, ako vyhodnotiť dôveryhodnosť zdrojov, overovať fakty a kriticky sa zaoberať spravodajskými článkami. Workshop pomohol novej generácii s nástrojmi, ako odhaľovať falošné správy online a ako sa s nimi vysporiadať.

Alona Romaniuk počas svojej prezentácie pre študentov (foto: Peter Korček)Alona Romaniuk počas svojej prezentácie pre študentov (foto: Peter Korček)

Zuzana Beniačová, Markus Huber a Alona Romaniuk po workshope (foto: Peter Korček)Zuzana Beniačová, Markus Huber a Alona Romaniuk po workshope (foto: Peter Korček)

Kyrillo Beskorovainyi na plátne v rozhovore so študentmi (foto: Peter Korček)Kyrillo Beskorovainyi na plátne v rozhovore so študentmi (foto: Peter Korček)

V utorok 20. júna sa uskutočnilo druhé podujatie, ktoré nadväzovalo na tému zastrešujúceho projektu Umenie ako dôkaz: "Porozprávajme sa o falzifikátoch: Na tomto stretnutí hovorili tí istí ukrajinskí novinári o ruských dezinformáciách voči Ukrajine. Formát podujatia bol formovaný ako prednáška s možnosťou klásť otázky a diskutovať na záver. Hoci menej interaktívne, nie menej zaujímavé.

Informačný workshop viedla Alona Romaniuk a začala ho jasným príkladom ruskej dezinformácie: ukázala fotografiu z Instagramu prezidenta Zelenského, na ktorej sedí za stolom počas hovoru s Elonom Muskom. Na druhom obrázku, ktorý ukázala, bol na okraji prezidentského stola kokaín. Jednoznačný príklad toho, ako sa ruská dezinformácia snaží podkopať Ukrajinu naznačovaním, že jej líder berie drogy počas práce.

Z prezentácie Alony Romaniuk. Screenshot statusu, ktorý zdieľal ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky.Z prezentácie Alony Romaniuk. Screenshot statusu, ktorý zdieľal ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky.

Z prezentácie Alony Romaniuk. Upravený obrázok, kde na rohu stola vidno drogy (foto: Peter Korček)Z prezentácie Alony Romaniuk. Upravený obrázok, kde na rohu stola vidno drogy.

Počas pokračovania zasadnutia Alona jasne ukázala svoje odborné znalosti v tejto oblasti a rozobrala svoje vlastné projekty a úspechy. Zaujímavým príkladom, ktorý vynikol, bolo, ako poslala falošný príbeh o guľových bleskoch viac ako 110 rôznym ukrajinským spravodajským médiám v snahe ukázať zraniteľnosť dezinformácií v ukrajinskej sfére; v priebehu 5 hodín tento vymyslený príbeh zdieľalo 70 médií. 

Prezentáciou tohto experimentu a jeho výsledku bolo publiku ukázané, že riziko dezinformácií nie je abstraktné, ale skôr hmatateľnou hrozbou, ktorá môže mať významné reálne dôsledky. S cieľom bojovať proti tomuto riziku Alona vytvorila/založila rôzne platformy a kampane, ako napríklad "BehindPutinsLie", "Behind the News" alebo "Behind the pandemics" .  Vytvorila aj hru "NotaEnota", ktorá je "antifalošnou intelektuálnou hrou, ktorá zábavnou formou rozvíja kritické myslenie".

Kyrylo sa priklonil k všeobecnejšej línii vysvetľovania rôznych aspektov dezinformácií: pôvodu, účinnosti, účinku a slabých stránok. Uviedol veľmi zaujímavú myšlienku, že predznačovanie je dôležitejšie ako vyvracanie dezinformácií. Kľúčom k tomuto prístupu je zvyšovanie mediálnej gramotnosti, ktorá by potom mala fungovať ako očkovanie proti nadmernej ruskej dezinformačnej kampani. Zvýšený zmysel pre mediálnu gramotnosť dáva možným subjektom nástroje na rozpoznanie, interpretáciu a pochopenie dezinformácií. Spomenul interaktívnu online výstavu, ktorej cieľom je: https://exhibits.datactrlcentre.com/. Na tejto platforme možno nájsť zbierku informácií, ako aj hry a testy.

Hoci obaja novinári priznali, že o príkladoch ruských dezinformácií by mohli hovoriť celé hodiny, boli viazaní časovým rámcom podujatia. V jednej zo záverečných poznámok Alona zdôraznil dôležitosť témy, keď uviedol, že ruská propaganda je ako mnohohlavá Hydra; odrežete jednu hlavu a objaví sa druhá. S týmto tvrdením ako podnetom na zamyslenie hostiteľka workshop ukončila.

Kyrylo Beskorovainyi pripojený online, Alona Romaniuk a Markus Huber na pódiu s publikom (foto: Peter Korček)Kyrylo Beskorovainyi pripojený online, Alona Romaniuk a Markus Huber na pódiu s publikom (foto: Peter Korček)

Alona Romaniuk počas svojej prezentácie (foto: Peter Korček)Alona Romaniuk počas svojej prezentácie (foto: Peter Korček)

Publikum (foto: Peter Korček)Publikum (foto: Peter Korček)

(EN) ART AS EVIDENCE KICK-OFF: Workshop and Public Debate on Fake-News with Ukrainian Journalists

On Monday 19th of June and Tuesday 20th, the Goethe-Institut hosted two events that symbolized the kickoff of the project “Art as Evidence”. This EUNIC Bratislava project is aiming at shining light on disinformation and propaganda and their impact on society. Later in the year more events will take place - these first two functioned as an engaging introduction to what will follow.

On Monday in the library of Goethe Institut the workshop “How Fakes come true: Navigating the World of Social Media" took place, with a group of “Deutsche Schule Bratislava”-students ranging from 15 to 16 years. The hosts of the workshop were Alona Romaniuk and Kyrylo Beskorovainyi – both Ukrainian Journalists and activists, trying to battle misinformation and propaganda. Due to travel-regulations for Ukrainian men Kyrylo followed the workshop online while Alona presented in real time.

Overall, the workshop aimed at playfully and creatively enhancing the student’s media literacy skills and training them to understand the tactics and strategies behind spreading disinformation. In order to try and achieve this the students engaged in interactive exercises by playing games like “NotaEnota“and “Medialiterate Loto”.

The students were introduced to different aspects of a so-called “culture of disinformation” in social media. The workshop raised awareness on how this culture can be created through filter-bubbles and what type of different misinformation, disinformation, malinformation as well as propaganda exists. The students learned practical strategies to detect and analyze fake news and were also provided with techniques, to evaluate the credibility of sources, fact-check information, and critically engage with news stories. All in all a successful workshop that helped the new generation with tools how to detect and deal with online falsehoods.

On Tuesday the 20th of June a second event took place, following the theme of the overarching project Art as Evidence: “Let’s Talk About Fakes: How a culture of disinformation is becoming reality” saw the same Ukrainian journalists talk about Russian disinformation towards Ukraine. The format of the event was shaped as a lecture with the possibility to ask questions and discuss at the end. Although less interactive not less interesting.

Alona Romaniuk led the informative workshop and started off with a clear example of Russian disinformation: a picture from President Zelensky’s Instagram was shown where he sat behind his desk while on a call with Elon Musk. The second image she showed included cocaine on the edge of the presidential desk. An unambiguous example of how Russian disinformation tries to undermine Ukraine by hinting that their leader is taking drugs while on the job.

While the session continued Alona clearly displayed her expertise in the field and elaborated on her own projects and accomplishments. An interesting example that stood out was how she had sent a fake story on ball lightnings to 110+ different Ukrainian news outlets in an attempt to show the vulnerability of disinformation in the Ukrainian sphere; within 5 hours the made-up story was shared by 70 outlets.

By presenting this experiment and its outcome, the audience was shown how the risk of disinformation is not abstract, but rather a tangible threat that can have significant real-world consequences. In order to fight this risk Alona has created/founded different platforms and campaigns, like “BehindPutinsLie”, “Behind the News” or “Behind the pandemics” . She also created the game “NotaEnota”, which is an “anti-fake intellectual game that develops critical thinking in an entertaining format“.

Kyrylo took a more general line of explaining different aspects of disinformation: the origin, effectiveness, effect and weaknesses. He mentioned a very interesting idea that prebunking is more important than debunking disinformation. The key to this approach is increasing media literacy, which then should work as a vaccination against the excessive Russian disinformation campaign. An increased sense of media literacy gives possible subjects the tools to spot, interpret and understand disinformation. He mentioned an interactive online exhibition, with this goal: https://exhibits.datactrlcentre.com/. On this platform a collection of information, as well as games and tests can be found.

While both journalists admitted that they could talk for hours about examples of Russian disinformation, they were bound by the timeframe of the event. One of the final notes by Alona stressed the importance of the topic, stating that Russian propaganda is like a multi-headed Hydra; you cut off one head and another appears. With this statement as food for thought the host concluded the workshop.

(SK) Art as Evidence je umelecký a vzdelávací projekt proti dezinformáciám, propagande a falošným správam. Zámerná manipulácia s informáciami môže byť nástrojom populizmu, antisemitizmu, xenofóbie a iných extrémnych politických názorov. Cieľom tohto projektu je očkovať senzibilizovať? publikum proti tomuto fenoménu, a to prostredníctvom podpory kritického myslenia, overovania faktov a rozvíjaním intervencií v oblasti mediálnej gramotnosti. Všetci partneri projektu rešpektujú rôznorodosť pohlaví, politických názorov, kultúrneho prostredia a pôvodu, rôznych schopností a všetkých ostatných odlišností, ktoré robia život pestrým a ľudským. Netolerujeme žiadnu formu diskriminačného správania. Zastrašovanie alebo obťažovanie na základe predsudkov súvisiacich s vekom, zdravotným postihnutím, rasou, náboženským presvedčením, sexuálnou orientáciou, rodovou identitou, sociálno-ekonomickým postavením, kastou, ideológiou alebo kultúrou alebo akoukoľvek inou formou rozlišovania je neprijateľné.

(EN) Art as Evidence is an artistic and educational project against misinformation, propaganda and fake news. Intentional information manipulation can be a tool for populism, antisemitism, xenophobia and other extreme political views.This project aims to inoculating the audience against this phenomenon, by encouraging critical thinking, fact-checking, and by developing media literacy interventions. All involved project partners welcome and respect diversity of gender, political opinion, cultural background and origin, different abilities and all other differences that make life colorful and human. We don't tolerate any form of discriminatory behaviour. Intimidation or harassment based on prejudice relating to age, disability, race, religious beliefs, sexual orientation, gender identity, socio-economic status, caste, ideology or culture, or any other form of distinction is unacceptable.